راهنمای احراز هویت

  • قوانین احراز هویت:
  • حتما عکس احراز هویت، مطابق با عکس رو به رو باشد
  • با استفاده از کارت ملی و کارت بانک همنام احراز هویت کنید
  • در صورت استفاده از عکس ادیت شده اطلاعات به مراجع قانونی تحویل داده خواهد شد
  • در صورت تایید نشدن احراز هویت، دوباره با دقت بیشتری اقدام نمایید
  • احراز هویت تنها یک بار کافیست. بعد از تایید دیگر نیازی به احراز هویت نیست

اطلاعات شخصی و سلفی


انتخاب فایل
گرفتن عکس

شماره تماس و ایمیل


اطلاعات بانکی


انتخاب فایل
دانلود