سطح vip 1

%0.25
صفر فلوس

سطح vip 2

%0.2
25000 فلوس

سطح vip 3

%0.15
50000 فلوس

سطح vip 4

%0.1
100000 فلوس

سطح vip 5

%0.05
200000 فلوس
45,000,000 فلوس
مبلغ کل
%0.4
کارمزد فعلی
%0.35
کارمزد مرحله بعد
دانلود